10 tys. OBSERWUJĄCYCH Queen Boutique!

  • zaproś do obserwowania naszego fanpage pod postem konkursowym,
  • udostępnij post konkursowy.

Nagroda to BON o wartości 100PLN do wydania na obuwie dostępne w naszym sklepie https://queenboutique.pl

Czas trwania konkursu: do momentu osiągnięcia 10tys obserwujących przez fanpage

Wyniki ogłosimy 22 sierpnia 2022 roku na naszym fanpage'u i blogu.

REGULAMIN KONKURSU „10tys obserwujących Queen Boutique”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z konkursu.

2. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pt. „10tys obserwujących Queen Boutique”, zwany  w dalszej części Regulaminu „Konkursem”.

3. Organizatorem Konkursu jest Queen Boutique, Cyprysowa 6s, 55093 Kiełczów NIP 8942768633, zwany dalej Organizatorem.

4. Fundatorem Nagród i Administratorem danych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. 

5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 15 września 2022 roku i trwa do momentu osiągnięcia 10 tys obserwujacych.

6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na Facebook\'u firmowym  i blogu www.queenboutique.pl.

7. Opublikowanie Konkursu na portalu facebook.com (https://www.facebook.com/Queen-Boutique-110093027116756) i Regulaminu Konkursu jest jednoznaczne z podaniem go do wiadomości uczestnikom Konkursu.

8. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

9. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora konkursu.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz osób, które posiadają adres zamieszkania na terenie Polski.

2. Podanie danych, w tym danych osobowych, dla celów związanych z Konkursem jest dobrowolne.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Fundatora nagród, a także członkowie rodzin w/w osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków.

4. Udział w Konkursie oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu.

5. Nadzór nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu, czynnościami wyłaniania zwycięzców oraz wydawania nagród prowadzić będzie Organizator Konkursu.

6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest bycie fanem profilu „Queen Boutique” https://www.facebook.com/Queen-Boutique-110093027116756 (Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych w profilu).

7. Organizator ma prawo do natychmiastowego wykluczenia z Konkursu uczestnika, który:

a) postępuje niezgodnie z niniejszym Regulaminem;

b) posiada fikcyjny profil na portalu facebook.com, lub profil z nieprawdziwymi danymi osobowymi.

8. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż jest autorem nadesłanych treści lub zdjęć oraz przysługują mu do tych prac pełne autorskie prawa osobiste i majątkowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.).

 

III. PROWADZENIE I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Konkurs jest prowadzony na profilu portalu facebook.com „Queen Boutique” (https://www.facebook.com/Queen-Boutique-110093027116756)

2. Konkurs trwa od 19.07.2022 do 19.08.2022 r.  włącznie.

3.Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje przez dodanie odpowiedzi w aplikacji konkursowej zamieszczonej na fanpage'u Organizatora.

4. Zasady Konkursu:
1) Na fanpage'u "Queen Boutique" https://www.facebook.com/Queen-Boutique-110093027116756 pod grafiką konkursową uczestnik udziela w komentarzu odpowiedzi na zadanie konkursowe..

2) Odpowiedź na zadanie konkursowe może zostać napisana przy użyciu dowolnej formy literackiej.

3) W odpowiedzi mogą zawierać się własne autorskie fotografie i grafiki.

5) Jury wybierze najciekawsze odpowiedzi przyznając Zwycięzcom nagrody.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za publikowaną treść przez Uczestników Konkursu.

4. Ocena:

Oceny publikowanych treści (z uwgzlędnieniem kryteriów: oryginalność i kreatywność) dokona Komisja Konkursowa wyznaczona przez Organizatora Konkursu.

5. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć w nim udział wielokrotnie. 

6. Wypowiedzi konkursowe muszą być unikatowe, tj. nie mogą być kopią treści już wcześniej gdziekolwiek rozpowszechnionych, w szczególności zamieszczonych przez danego uczestnika na innych stronach. 

7. Uczestnik musi być autorem zamieszczonej przez siebie wypowiedzi w ramach konkursu

8. Wpis nie może naruszać praw osób trzecich, zawierać treści powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe, wzywających do nienawiści rasowej lub światopoglądowej.

9. W przypadku złamania zasad  niniejszego Regulaminu bądź publikowania niestosownych treści, Organizator zastrzega sobie kasowanie niewłaściwych wpisów i wykluczenie uczestnika z udziału w Konkursie.

 

IV. NAGRODY

1. Organizator wraz z Fundatorem w ramach Konkursu przyzna 2 nagrody wartości 100złotych w formie BONU/Kodu rabatowego do wydania na zakupy w sklepie https://queenboutique.pl

2. Bony/kody rabatowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny oraz posiadają termin ważności do 30.09.2022r. 

3. Kod rabatowy nie może być zbywany na rzecz osób trzecich.

4. Uczestnik Konkursu, który znalazł się na Liście Zwycięzców, powinien w ciągu 5 dni od daty publikacji wyników skontaktowac sie poprzez messenger z Organizatorem celem otrzymania kodu rabatowego.

5. Rzeczy zakupione z użyciem konkursowego kodu rabatowego nie podlegają zwrotom ani wymianie.

6. W przypadku braku kontaktu Zwycięzcy w ciągu 5 dni od daty ogłoszenia wyników, nagrody pozostają do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

 

V. NARUSZENIE POSTANOWIEŃ REGULAMINU

1. Każde naruszenie Regulaminu Konkursu uniemożliwia uczestnikowi dalszy udział w niniejszym Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator. Decyzja Organizatora jest wiążąca i ostateczna.

2. Naruszenie przepisów polskiego prawa stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu.

3. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem, mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do nagrody. Decyzja Organizatora jest wiążąca i ostateczna.

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Wszystkie treści zawarte w materiałach związanych z niniejszym Konkursem mają charakter wyłącznie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

 

VII. WYKLUCZENIE UCZESTNIKA Z KONKURSU

1. Organizator może wykluczyć uczestnika z konkursu oraz odebrać mu prawo do nagrody, jeśli zajdzie podejrzenie stosowania niewłaściwych lub nieuczciwych praktyk, niezgodnych z zasadami konkursu bądź postępowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.

2. Wykluczenie uczestnika z konkursu wraz z prawem do przyznania nagrody może nastąpić w trakcie oraz po zakończeniu konkursu.

4. Nagrody utracone przez uczestnika / zwycięzcę w wyniku wykluczenia z konkursu zostaną przyznane pozostałym uczestnikom bądź pozostają do dyspozycji Organizatora.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik Konkursu wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach związanych  z Konkursem.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe nie są w żaden sposób przechowywane ani wykorzystywane, pozostają one wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszego Konkursu w celu weryfikacji tożsamości użytkowników, ogłoszenia wyników bądź odbioru przyznanych nagród.

3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także uprawnienia do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikające z art. 32 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926). 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w niniejszym Konkursie.

5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, powiązany lub administrowany przez portal facebook.com 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie bez uprzedzenia, według własnego uznania. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Organizator poinformuje użytkowników o zmianach na profilu w portalu facebook.com, wskazując datę wejścia w życie zmian. Jeśli użytkownik nie akceptuje zmienionego Regulaminu i nie będzie zgadzał się na jego przestrzeganie, zobowiązany będzie do usunięcia własnego wpisu na cele Konkursu. Usunięcie wpisu jest jednoznaczne z wypisaniem się z Konkursu.